14 - Жамазиәл-ахир, 1440 жыл.
     19 - Ақпан, 2019 жыл.   Нас сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Құл а-уузу би раббин-наас. Мааликин наас. Иляһин наас. Мин шәрриль уасуаасиль ханнаас. Әлләзи юуасуису фии судуурин наас. Мин-әльжиннәти уән наас.