20 - Зүл-қада, 1440 жыл.
     23 - Шілде, 2019 жыл.   Кафирун сүресі


Оқылуы (sure_mp3)


Оқылуы:

Құл яа ай-юхәл каафирун. Ляа а-буду маа та-будуун. Уә ляа әнтүм аабидууна мааа а-буд. Уә ляа әнә аабидунә маа абәдтум. Уә ляа әнтум аабидуунә маа а-буд. Ләкум дииникум уә лиядиин.